top L

  • baner_pozostale1.png
  • baner_pozostale2.png
  • baner_pozostale3.png

 

Czy posiadany Program Ochrony Środowiska nadal będzie aktualny od 1 stycznia 2017 roku?!

 

Każda gmina, powiat i województwo powinny dokonać przeglądu przyjętych Programów Ochrony Środowiska pod kątem obowiązujących przepisów. Obecnie trwa sporządzanie planów finansowych na 2017 rok, więc jest to dobry moment aby zarezerwować środki w budżecie na ewentualne sporządzenie nowego POŚ.

 

Dział III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. nr 672, ze zm.) odnosi się do polityki ochrony środowiska oraz programów ochrony środowiska. Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 1101) w III dziale dokonano licznych zmian mających na celu przede wszystkim zmianę wskazanych dokumentów strategicznych, do których powinny być dostosowane treści Programów ochrony środowiska. Ustawa ta uchyliła art. 15 i 16 oraz zmienia art. 13 i 14, które odnosiły się do polityki ekologicznej państwa. Obecnie w dziale III ustawodawca odnosi się do strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). Bardzo istotny jest przepis przejściowy – art. 14 ustawy zmieniającej Prawo ochrony środowiska:

 

 W nowej ustawie o ZSEiE znajduje się art. 122, który wskazuje, że decyzje zezwalające na zbieranie zużytego sprzętu oraz przetwarzanie zużytego sprzętu wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane. W przypadku gdy decyzja w swojej treści nie jest dostosowana do wymogów ustawy z 2015 roku, posiadacz odpadów, który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi zbieranie ZSEiE lub przetwarzanie tego sprzętu, jest obowiązany uzyskać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy od organu właściwego zmianę tych decyzji w zakresie dostosowania do wymogów nowej ustawy.

Biorąc pod uwagę, iż dopiero co zakończył się okres dostosowywania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, wielu posiadaczy decyzji z pewnością zastanawia się czy znowu musi dokonać zmian?

Odpowiedź jest taka, że należy przeanalizować posiadane decyzje, treści w niej zawarte, pod kątem tego, czy spełniają wymagania nowej ustawy sprzętowej. W większości przypadków wymagania będą spełnione i decyzja nie będzie wymagała zmian.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się każdego roku, do 30 kwietnia za rok ubiegły. Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy sporządzaniu analizy powinno to dla jej autorów oznaczać badanie możliwości zgodnego z prawem przetworzeniu odpadów (poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwieniu), szczelności systemu (aby wszyscy mieszkańcy solidarnie ponosili koszty jego funkcjonowania), sposoby odbioru odpadów i przyjęte rozwiązania selektywnej zbiórki. Należy pamiętać, że gminę tworzą jej mieszkańcy, oni są głównymi beneficjentami ustalonych systemów i rozwiązania powinny być ukierunkowane na ich oczekiwania i możliwości (ekonomiczne i organizacyjne). Natomiast przyjęte rozwiązania powinny być poparte efektywną edukacją i informowaniem mieszkańców. Zbudowanie systemu dostosowanego do oczekiwań lokalnej społeczności oraz zrozumiałego dla niej spowoduje uzyskanie spektakularnych efektów. O tym pamiętają autorzy opracowań w firmie Ekomila sporządzając wnioski i zalecenia do analizy.

 

 

Analiza wg oferty Ekomila będzie obszerna na ok. 30 stron oraz będzie zawierała wymagania zawarte w art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości, ale także:

 

  • opis gminy w aspektach wpływających na gospodarkę odpadami (charakterystyka zabudowy, demografie, opis gospodarki i zamożności mieszkańców),
  • analizę przyjętych rozwiązań przy budowaniu systemu gospodarki odpadami,
  • analizę osiąganych poziomów przygotowania do ponownego użycia, odzysku i recyklingu odpadów frakcji papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła,
  • analizę osiąganych poziomów przygotowania do ponownego użycia, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • analizę osiąganego poziomu ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji,
  • analizę realizacji wszystkich obowiązków wynikających z ustawy i mających wpływ na szczelność systemu np. prowadzone ewidencje i ich wykorzystanie przez gminy.

 

                W związku z tym, że Ekomila wykonuje inwentaryzacje wyrobów azbestowych postanowiliśmy napisać kilka słów o azbeście.

                Azbest jest minerałem włóknistym, występującym w przyrodzie. Jako surowiec posiada szereg właściwości, które zadecydowały o kierunkach jego wykorzystania. Przede wszystkim azbest jest bardzo trwały i ognioodporny. Stosowany był do produkcji następujących wyrobów: pokrycia dachowe (azbest falisty i płaski), rury ciśnieniowe, materiały cierne, izolacyjnych i uszczelniających. Zastosowanie azbestu było bardzo szerokie. Najpowszechniejsze wykorzystanie to porycia dachowe. Wystarczy rozejrzeć się w swojej okolicy i okazuje się, że otacza nas dość sporo dachów azbestowych. Nierzadko pokrywane były nim dachy domów mieszkalnych, ale zdecydowanie najczęściej budynków gospodarczych. Pokrywane azbestem były stodoły, chlewy, obory, a także wiatry, garaże, drewutnie, studnie, daszki nad wejściem do budynków i rozmaite dobudówki. Zdecydowanie rzadziej azbest można spotkać na dachach kamienic lub elewacjach bloków. W kontekście uznania azbestu za niebezpieczny dla zdrowia ludzi, jego ilość i powszechność występowania stanowi znaczący problem. Azbest był wykorzystywany w budownictwie przez cały XX wiek. Dopiero ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów azbestowych wyznaczono termin, od którego obowiązuje całkowity zakaz obrotu wyrobami azbestowymi.

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies