top L

baner odpowiedzialnosc

W ochronie środowiska obowiązuje m. in. zasada odpowiedzialności producenta, co w praktyce oznacza obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek krajowy pewnych produktów oraz opakowań produktów. Odpowiedzialność ta sprawdza się do bezpośredniego lub pośredniego (najczęściej przez organizacje odzysku) budowania systemów zbierania oraz odzysku odpadów poużytkowych.


Ekomila pomaga w określeniu w jakim zakresie podmiot podlega odpowiedzialności producentów, wskazuje obowiązki, pomaga w uzyskaniu wpisów do odpowiednich rejestrów, prowadzeniu wymaganych ewidencji oraz wskazuje sposoby wywiązania się z obowiązków, mając na względnie najekonomiczniejsze rozwiązania.


Odpowiedzialność producentów obowiązuje:

 • na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) dla wprowadzających produkty w opakowaniach wykonanych z: tworzywa sztucznego, aluminium, stali, w tym blachy stalowej, papieru i tektury, szkła, drewna, opakowań wielomateriałowych oraz pozostałych opakowań.

  Za wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek krajowy uznaje się: importera produktów w opakowaniach, w tym komponentów do produkcji własnej; producenta produktów pod własnym znakiem firmowym; przedsiębiorcę zlecającego wytworzenie produktu, którego oznaczenie zostało umieszczone na tym produkcie; prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane; prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

 • na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) dla wprowadzających produkty tj. oleje oraz opony.

  Za wprowadzającego oleje i opony na rynek krajowy uznaje się producenta oraz importerów tych produktów, w tym produktów używanych. Za wprowadzającego ww. produkty uznaje się także przedsiębiorców importujących towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są wymienione produkty, to jest. np. przy sprowadzeniu z zagranicy samochodu przedsiębiorca powinien rozliczyć się z olei i opon wraz z tym samochodem wprowadzonych na terytorium kraju.

 • na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. rozumie się przez to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

  Za wprowadzającego sprzęt rozumie się przez osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:
  a)  ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
  b)  ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub
  c)  ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim
  -   z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, o której mowa w pkt 11, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt.
   
 • na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79, poz. 666, z późn. zm.) dla wprowadzających baterie i akumulatory.

  Za wprowadzającego baterie i akumulatory uznaje się przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za wprowadzającego baterie i akumulatory uznaje się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

 • na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140, z późn. zm.) dla wprowadzających pojazdy tj. pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.

  Za wprowadzającego pojazdy uznaje się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importera pojazdu.

 

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies