top L

 • baner_pozostale3.png
 • baner_pozostale1.png
 • baner_pozostale2.png

 

OD 2 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA 2021 R. FIRMA EKOMILA

ROZPOCZĘŁA PRACĘ INWENTARYZACJI ZBIONIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY KRZESZYCE

  

https://krzeszyce.pl/aktualnosc-414-inwentaryzacja_zbiornikow.html

 

PRZYJĘTE PROCEDURY INWENTARYZACYJNE:

 1. "WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA Z MIESZKAŃCEM" - ankieterzy podejmują 2 próby osobistego wypełnienia oświadczenia z mieszkańcem. Próby te podejmowane są: jedna w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz druga w godzinach po 16:00 do 20:00. W przypadku niezastania mieszkańców w dwóch próbach w skrzynce na listy lub w razie jej braku w innym miejscu widocznym pozostawiana jest koperta, w której znajduje się pismo przewodnie oraz oświadczenie do wypełnienia. 
 2. "ODMOWA" - jeżeli przy którejkolwiek próbie kontaktu z mieszkańcami, ankieter uzyska informacje, że mieszkaniec nie wypełni oświadczenia wpisuje w jej treści adres nieruchomości, lokalizuje nieruchomość na mapach Google, dzięki czemu firma Ekomila uzyskuje szczegółowe dane o nr działki i obrębie ewidencyjnym, i wtedy ankieter zapisuje na oświadczeniu "ODMOWA". 

JEŻELI OTRZYMALI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE DO WYPEŁNIENIA WŁASNEGO PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ INSTRUKCJA JEJ WYPEŁNIENIA:

 

I OBSZAR OŚWIADCZENIA:

 

Imię i nazwisko właściciela / użytkownika nieruchomości - Imię i nazwisko właściciela, współwłaściciela, osoby wynajmującej lub użytkownika. Winna to być osoba, która zajmuje się utrzymaniem nieruchomości i ma wiedzę na temat wyposażenia jej infrastrukturę techniczną. Jeżeli oświadczenie wypełniane jest w imieniu instytucji lub przedsiębiorstwa proszę wpisać jej nazwę / firmę.

 

Adres nieruchomości - nazwa miejscowości, nr budynku oraz kod pocztowy.

 

Nr geodezyjny działki - nr i obręb geodezyjny działki zgodnie z aktualnym stanem. W przypadku problemów z ustaleniem nr działki na podstawie posiadanych dokumentów można skorzystać z Gminnego Geoportalu GIS: https://krzeszyce.e-mapa.net/ Aby wyszukać swój dom po adresie, należy w prawym górnym roku wybrać opcje "Szukaj", wtedy pojawi się opcja szczegółowego wyszukiwania. Dla pełnej weryfikacji, czy faktycznie wybrany adres odnosi się do Państwa budynku należy po lewej stronie wybrać "Drzewko warstw" i na checkbox wybrać "Ortofotomapa". Wtedy zdjęcia satelitarne pozwolą Państwu sprawdzić czy faktycznie dom wyszukany po adresie to Państwa dom. Jeżeli wszystko Państwo potwierdzicie z mapy należy odczytać nr działki i obręb. Dla pełnej weryfikacji można wybrać z paska menu ikonkę "i", a następnie kliknąć na wybraną działkę, wtedy pojawi się okno ze szczegółowymi danymi. Jeżeli wystąpią problemy techniczne z Gminnym Systemem Informacji Przestrzennej można równie z korzystać z: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość - należy wpisać ilość osób faktycznie przebywających, a nie np. zameldowanych. Jeżeli ktoś na stałe pracuje za granicą i do domu przyjeżdża tylko na wakacje lub uczy się na co dzień w innym mieście, wtedy takiej osoby nie wykazujemy jako zamieszkującego, gdyż stale przebywa i wytwarza ścieki w innym miejscu. Jeżeli oświadczenie wypełniane jest w imieniu instytucji lub przedsiębiorstwa proszę wpisać liczbę osób przebywających w ciągu dnia pracy.

 

II OBSZAR OŚWIADCZENIA:

 

Sposób zagospodarowania ścieków bytowych - proszę wybrać jedną z opcji i zaznaczyć krzyżykiem właściwy checkbox (kwadracik). W przypadku zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszę wpisać ich liczbę. Najczęściej jest np. jedno szambo ale czasem mieszkańcy mają np. 2, dlatego proszę o uzupełnienie ilości w szt.

W opcjach do wyboruj pojawia się "Sławojka" - jest to drewniana budka zamykana od wewnątrz, dawniej wykorzystywany rodzaj ubikacji, dziś rzadko, ale jednak występuje dlatego została pozostawiona w opcjach wyboru. 

W opcjach "inne" - należy wpisać inne, często nowatorskie rozwiązania np. dziura w ziemi bez zabezpieczenia, toaleta przenośna (potocznie zwana toi-toi) itp.

W przypadkach, gdy ankieterzy na wykazach nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej nie znaleźli Państwa nieruchomości są zobowiązani do zebrania oświadczeń od Państwa, więc wtedy w oplach "inne" proszę wpisać "przyłącze kanalizacyjne" i podpisać oświadczenie. 

 

III OBSZAR OŚWIADCZNIA:

 

Jeżeli nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowych (szambo) należy podać:

 

Pojemność zbiornika w m3 - takiej informacji można szukać w fakturach za zakup zbiornika, w instrukcji lub dokumentach technicznych lub sprawdzić na kwitku, który winien Państwu zostawiać asenizator po każdym opróżnieniu zbiornika (od ilości zależy ile Państwo płacicie za usługę wywozu); można też oszacować po wielkości czyli pojemności beczki którą ścieki są wywożone. Proszę pamiętać o właściwym zaznaczeniu jednostki, można też podać w litrach ale wtedy proszę wyraźnie to zapisać w ankiecie. 

 

Technologia wykonania zbiornika - wybrać jedną z podanych opcji. Zbiornik betonowany na miejscu, to taki który był wykonany przez Inwestora na miejscu. Prefabrykowany zbiornik betonowy, to taki który został gotowy kupiony, przywieziony i wkopany. Zbiorniki z tworzywa sztucznego (potocznie się mówi, że jest to zbiornik z plastiku) może być wykonany np. z tworzyw termoplastycznych tj.: PP - polipropylen, czy PE - polietylen; PCV, PEHD itp. Wystarczy jeżeli Państwo zaznaczycie czy zbiornik jest z tworzywa, nie trzeba ustalać z jakiego dokładnie. 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika - proszę wpisać jak często jest wywożone (opróżniane) szambo.

 

IV OBSZAR OŚWIADCZENIA:

 

Jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową (przyobiektową w przypadku instytucji i firm) oczyszczalnie ścieków należy podać:

 

Typ, rodzaj, producenta przydomowej oczyszczalni ścieków - dane takie winni Państwo znaleźć na fakturze zakupu urządzenia, w dokumentacji technicznej, u dostawcy czy dystrybutora lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. Prosimy o jak najwięcej danych.

 

Przepustowość w m3 na dobę - tych danych również winno się szukać w dokumentach lub na tabliczce znamionowej. Średnio przyjmuje się przepustowość na poziomie 150 litrów na dobę na osobę (czyli 0,15 m3/d). Jednak przy ustalaniu przepustowości należy brać pod uwagę na ile osób oczyszczalnia była projektowana. 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych - proszę wybrać i zaznaczyć checkbox co jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych. W oświadczeniu są wymienione wszystkie możliwości.

 

Częstotliwość opróżniania osadnika - proszę wpisać jak często jest wywożona zawartość osadnika.

 

Ilość usuwanego jednorazowo osadu ściekowego w m3 - można informacje tą sprawdzić na podstawie dokumentów pozostawionych przez asenizatora (firmę opróżniającą osadnik).

 

V KLAUZULA RODO:

 

W oświadczeniu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Ponadto informuję, iż na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.), Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Ekomila Kamila Czaczyk-Medeksa z siedzibą w m. Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice w celu sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Ekomila do czasu zakończenia umowy z Gminą Krzeszyce (Umowy nr 21/06/2021/MŁ/2020 z dnia 30 czerwca 2021 r.) na wykonanie usługi zebrania przedmiotowych danych, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia umowy tj. do 30 września 2021 r. Do tego terminu wszystkie zebrane dane będą przekazane Gminie Krzeszyce.

 

Gmina Krzeszyce dokonuje zebrania danych, w tym danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na gminie tj.:

   • zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy powinny prowadzić ewidencję:
      • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
      • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

 

Podają Państwo dane osobowe dobrowolnie i oświadczają, że są one zgodne z prawdą.

 

Administratorem danych osobowych do czasu przekazania zebranych danych będzie firma Ekomila Kamila Czaczyk-Medeksa z siedzibą przy w m. Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice, NIP: 967-119-83-53, Regon: 341481231. Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych administratorem będzie Gmina Krzeszyce z siedzibą przy ul. Skwierzyńskiej 16 w Krzeszycach.

 

Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail lub pisemnie lub na adres siedziby administratora.

 

Niniejszym informuje się, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 

Dane osobowe będą przechowywyane wyłącznie na potrzeby realizacji obowiązków prawnych Gminy Krzeszyce i nie będą wykorzystywane do innych celów.

 

VI PODPIS:

 

Każde wypełnione oświadczenie winno być podpisane przez właściciela, współwłaściciela, osoby wynajmującej lub użytkownika nieruchomości.

 

 

PRZEKAZANIE WYPEŁNIONEGO OŚWIADCZENIA - ANKIETY

 

Niniejsze oświadczenie należy wypełnić i przekazać w terminie 7 dni od doręczenia (ostateczny termin do 31 sierpnia) w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 1. przekazywać do urzędu gminy przy ul. Skwierzyńskiej 16 w Krzeszycach;
 2. elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP do Gminy Krzeszyce, wysyłając jako „Pismo ogólne”;
 3. przesłać skan lub zdjęcie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. przesłać wyraźne zdjęcia MMS-em na nr tel. 784 697 895;
 5. nadać pocztą na adres korespondencyjny: Ekomila, Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NAS

 

Ekomila rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Firma zajmuje się obsługą z zakresu ochrony środowiska. Sporządzamy wnioski w celu uzyskania: pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz ich zbieranie i przetwarzanie, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz decyzje środowiskowe (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko). Sporządzimy dla Państwa również: raport KOBIZE, sprawozdanie w zakresie odpadów, ewidencje odpadów, liczne wpisy do BDO, raport do BDS o SZWO i FGC. Naliczymy opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej (za wprowadzane na rynek: opakowania, sprzęt, produkty tj. opony, oleje). Pomagamy w realizacji obowiązków dla Operatorów urządzeń zawierających SZWO i FGC.

 

Ekomila przez lata swojej działalności zrealizowała liczne zlecenia w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przdyomowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacji powierzchni utwardzonych. Zlecenia realizowano na terenie całego kraju.

 

Od 2017 roku rozpoczeliśmy zdobywanie doświadczenia przy sporządzaniu Programów Ochrony Środowiska dla gmin i powiatów, oraz wykonaliśmy liczne Raporty z ich wykonania.

 

W 2018 roku zdobyliśmy kontrakt na rok 2019 i 2020 wykonywania operatów wodnoprawnych dla spółki Lotos Paliwa. W ramach tej umowy przez 2 lata z pod naszej ręki wyło około 70 operatów wodnoprawnych oraz kila porozumień w sprawie korzystania z kanalizacji podmiotów zewnętrznych. 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy poszukujące kompleksowej obsługi z zakresu ochrony środowiska, firmy zajmujące się sporządzaniem planów, programów i innych dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego. A przede wszystkich zachęcamy do korzystania z naszych usług gminy i powiaty.

 

Nasza praca jest naszą pasją, a łączenie tych dwóch rzeczy skutkuje dokładnością i zaangażowaniem, w ten sposób realizujemy każde zlecenie.

 

 

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów! Zapraszamy!

 

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies