top L

 • baner_pozostale3.png
 • baner_pozostale1.png
 • baner_pozostale2.png

 

Czy posiadany Program Ochrony Środowiska nadal będzie aktualny od 1 stycznia 2017 roku?!

 

Każda gmina, powiat i województwo powinny dokonać przeglądu przyjętych Programów Ochrony Środowiska pod kątem obowiązujących przepisów. Obecnie trwa sporządzanie planów finansowych na 2017 rok, więc jest to dobry moment aby zarezerwować środki w budżecie na ewentualne sporządzenie nowego POŚ.

 

Dział III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. nr 672, ze zm.) odnosi się do polityki ochrony środowiska oraz programów ochrony środowiska. Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 1101) w III dziale dokonano licznych zmian mających na celu przede wszystkim zmianę wskazanych dokumentów strategicznych, do których powinny być dostosowane treści Programów ochrony środowiska. Ustawa ta uchyliła art. 15 i 16 oraz zmienia art. 13 i 14, które odnosiły się do polityki ekologicznej państwa. Obecnie w dziale III ustawodawca odnosi się do strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). Bardzo istotny jest przepis przejściowy – art. 14 ustawy zmieniającej Prawo ochrony środowiska:

 

Art.  14.

 

1. Programy ochrony środowiska uchwalone w celu realizacji Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność na czas, na jaki zostały uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

2. Jeżeli program ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji, odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy uchwala nowy program ochrony środowiska uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).”.

 

Zgodnie z przytoczonym przepisem programy ochrony środowiska dostosowane do polityki ekologicznej państwa powinny zostać zmienione i dostosowane do strategii m.in. „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Dodatkowo dokumenty POŚ nie powinny podlegać aktualizacji, a być sporządzone od nowa.

 

POŚ sporządzony w oparciu o politykę ekologiczną państwa jest ważny do końca 2016 roku. W związku z tym powinny powstać nowe POŚ, przyjęte na lata 2017-2020.

 

Nowe Programy ochrony środowiska powinny zostać sporządzone w oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska z 2 września 2015 roku pt.: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. W wytycznych m.in. znajdują się zaproponowane przykłady wskaźników monitorowania oraz wypisane strategie, do których program powinien być dostosowany. Najważniejsze dokumenty strategiczne to m.in.:

 

 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności.
 • Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r.
 • Strategia „Sprawne Państwo 2020 r.”
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiskowe do 2020 r.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012– 2020 r.
 • Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r., z perspektywą do 2030 roku.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejski.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 r.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020 r.
 • Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 r.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020.
 • Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020.
 • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych z 2015 r.
 • Krajowy plan gospodarki odpadami 2022.
 • Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2014-2020.
 • Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

 

W zależności od szczebla, na którym sporządzany jest POŚ powinien być on zgody z dokumentami opracowanymi przez organy wyższego szczebla.

 

 

Firma Ekomila z satysfakcją podejmie się przygotowaniem powiatowych i gminnych Programów Ochrony Środowiska. Zapraszamy do współpracy.

 

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies